Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kontynuuj
Regulamin Czytelne zasady - szybka obsługa

1. Postanowienia ogólne

a) Poniższy regulamin stanowi formę umowy pomiędzy Drukarnią Internetową 24h a Użytkownikiem korzystającym ze sklepu internetowego www.drukarnia-internetowa-24h.pl

b) Usługi poligraficzne świadczone za pośrednictwem sklepu internetowego realizowane są przez firmę Drukarnia Internetowa 24h z siedzibą w Krakowie, ul. Bronowicka 117.

c) Właścicielem sklepu internetowego www.drukarnia-internetowa-24h.pl jest Drukarnia Internetowa 24h ul. Bronowicka 117, 30-160 Kraków, NIP: 677-100-04-78 wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa

d) Warunki Regulaminu określają w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Użytkownika Sklepu dotyczące usług świadczonych przez Drukarnię za pośrednictwem sklepu internetowego.

e) Usługi polegają na wykonywaniu zleceń poligraficznych (drukowanie, introligatornia) według plików przesłanych przez Użytkownika oraz dodatkowych danych dostarczonych za pośrednictwem sklepu internetowego przez Użytkownika.


2. Definicje

Drukarnia – Drukarnia Internetowa 24h, administrator i właściciel Sklepu internetowego z siedzibą w Krakowie ul. Bronowicka 117

Sklep internetowy - sklep internetowy drukarni działający pod adresem: www.drukarnia-internetowa-24h.pl , w którym można złożyć Zamówienie

Użytkownik – Osoba korzystająca z usług Drukarni za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Zamówienie – zlecenie wykonania usługi druku określonego produktu wraz z wykończeniem introligatorskim, składane przez Użytkownika, przy pomocy narzędzi oferowanych przez Sklep internetowy.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-21 oraz soboty w godzinach od 7-14.


3. Warunki korzystania ze sklepu internetowego.

a) Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

b) Ze sklepu mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy, tj. posiadający konto założone w Sklepie internetowym.

c) Aby dokonać rejestracji w sklepie internetowym, należy wypełnić formularz rejestracyjny, tworząc konto Użytkownika.

d) Konto Użytkownika w Sklepie internetowym może zostać usunięte przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu.

e) Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Użytkownika oraz wszystkich danych dotyczących zleceń Użytkownika, którego konto zostało usunięte przez czas wymagany zgodnie z przepisami rachunkowo - podatkowymi.


4. Zamówienia i ich realizacja.

a) Zamówień w sklepie internetowym może dokonać tylko i wyłącznie Użytkownik posiadający założone konto w Sklepie Internetowym.

b) Złożenie zamówienia następuje:

c) Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji przez Drukarnię, jeśli spełnione są poniższe warunki:

d) Czas realizacji zamówienia (do 6 Dni roboczych) liczony jest od momentu przekazania Zamówienia do realizacji, o czym Klient jest informowany potwierdzeniem mailowym. Warunkiem przekazania Zamówienia do realizacji jest spełnienie warunków opisanych w pkt.4.c

e) W przypadku zamówień indywidualnych, spoza oferty Sklepu internetowego, termin realizacji ustalany jest indywidualnie.

f) Zamówienia w Sklepie internetowym przyjmowane są 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Zamówienia złożone do godziny 17:00, spełniające warunki określone wyżej warunki, przekazywane są do realizacji tego samego dnia. Zamówienia złożone po godzinie 17:00 są przekazywane do realizacji następnego dnia.

g) Zamówienia nieopłacone, niespełniające określonych niniejszym regulaminem wymogów oraz pozbawione plików do druku, będą anulowane i usuwane z systemu w ciągu 14 dni.

i) Anulowanie opłaconego Zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji nie jest możliwe.

j) Wykonane w oparciu o Zamówienie produkty, które miały być dostarczone do Użytkownika „za pobraniem” (tj. za pobraniem płatności w dacie dostawy przez kuriera), a które na skutek odmowy ich podjęcia przez Użytkownika , nie zostały dostarczone, oczekiwać będą na ich osobisty odbiór przez Użytkownika w siedzibie Drukarni (ul. Bronowicka 117, Kraków) przez okres 30 dni, co nie zmienia faktu, że Drukarnia może w każdym czasie podjąć działania zmierzające do realizacji przysługujących jej roszczeń (w szczególności o zapłatę) w stosunku do Użytkownika.


5. Płatności.

a) Użytkownicy dokonujący zakupów w Sklepie internetowym mogą skorzystać z poniżej opisanych sposobów płatności.

b) Klienci nowi, niezweryfikowani lub bez przyznanego kredytu kupieckiego mogą zrealizować płatność na dwa sposoby:


Konto Bankowe Drukarni:
MultiBank 04 1140 2017 0000 4102 1254 9905 - Drukarnia Internetowa 24h


c) Stali Klienci, tj, tacy, którzy posiadają pozytywną historię współpracy (co najmniej 2 płatności uregulowane w terminie i zarazem żadnych zaległości płatniczych) oraz zostali zweryfikowani w nowym systemie i potwierdzono przyznany im kredyt kupiecki oraz odroczony termin płatności - realizują zamówienia na ustalonych indywidualnie zasadach płatności.


d) Faktury:

e) Istnieje możliwość odbioru Prac w siedzibie Drukarni, pod warunkiem wskazania takiego sposobu odbioru przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia.


6. Reklamacje.

a) Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu produktu w przypadku stwierdzenia:

b) Użytkownik akceptuje fakt, iż podstawą reklamacji nie może być treść merytoryczna produktów, ani inne błędy w plikach przesłanych przez Użytkownika. Drukarnia nie dokonuje korekt w przesłanych przez Klienta materiałach do druku.


c) Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w wyglądzie produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu internetowego, które to różnice mogą wynikać z indywidualnych ustawień (parametrów) komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.).


d) W przypadku zaistnienia podstaw do złożenia reklamacji, Użytkownik powinien odesłać produkty do Drukarni na adres: Drukarnia Internetowa 24h z siedzibą ul. Bronowicka 117, 30-121 Kraków z dopiskiem „reklamacja w ramach sklepu internetowego”.


e) Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał rachunku (faktury lub paragonu) oraz wypełniony formularz: „reklamacja”, a jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzenia produktów w trakcie transportu – także oryginał protokołu podpisanego przez Użytkownika oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.


f) Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej.


g) Termin składania reklamacji wynosi 7 dni od momentu otrzymania produktów przez Klienta. Reklamacje zgłaszane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.


h) Reklamacje nie spełniające podanej procedury będą rozpatrywane negatywnie.


i) Drukarnia rozpatruje złożone reklamacje w terminie 14 dni.


j) W przypadku reklamacji dotyczących opóźnienia w dostawie z winy firmy kurierskiej, należy odnotować fakt opóźnienia na liście przewozowym w momencie odbioru przesyłki od kuriera, wpisując czytelnie datę, godzinę i przyczynę opóźnienia. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki opóźnionej, jest ona zwracana do Drukarni, a koszt tej operacji ponosi Użytkownik chyba, że firma kurierska odstąpi od pobrani kosztów od Drukarni.


k) Reklamacje dotyczące wykonania usługi kurierskiej rozpatrywane są w oparciu o regulamin świadczenia usług danej firmy kurierskiej.


7. Materiały do druku (pliki)

a) Drukarnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści materiałów przesłanych przez Użytkownika do druku.

b) Drukarnia nie dokonuje korekt w otrzymanych do druku materiałach.

c) Pliki przesyłane do druku winny być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi przez Drukarnię. Warunki techniczne przygotowania plików dostępne są na stronie www.drukarnia-internetowa-24h.pl

d) Błędy merytoryczne lub wynikające w niewłaściwego przygotowania plików do druku w żadnym razie nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji.

e) Drukarnia nie archiwizuje plików przesłanych przez Użytkowników. Po 30 dniach są one usuwane z serwerów FTP.

8. Zakres odpowiedzialności Drukarni Internetowej 24h

a) Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:


9. Postanowienia końcowe.

a) Składając zamówienie w Drukarni poprzez Sklep Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych doraźnie dla celów realizacji umowy.


b) Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Drukarnię, co oznacza, że w przypadku ich niepodania lub niewyrażenia zgody na ich podanie Drukarnia nie przystąpi do realizacji zamówienia.


c) Drukarnia nie ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.


d) Drukarnia zapewnia, że dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z powołaną ustawą, Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.


e) Zawartość serwisu i Sklepu internetowego www.drukarnia-internetowa-24h.pl podlega całkowitej ochronie ustanowionej przez Polskie prawo autorskie i prawo własności intelektualnej. Cała zawartość strony i sklepu internetowego, użyte znaki towarowe i serwisowe są zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie, dokonywanie zmian i dystrybucja bez zgody Drukarni są zabronione.

Get Adobe Flash player
WYKONAJ KALKULACJĘ
Jeżeli gotowy produkt ze sklepu nie spełnia twoich potrzeb,
nasz konsultant szybko wyceni dla ciebie żądany
rodzaj druku.
Get Adobe Flash player